This year’s theme is “Sama-samang Itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya”.